The normative order analogy of cosmology and politics

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11220473

Keywords:

Cosmological Order, Political Order, Dialectics of Nature and Collectivity, Analogy of Nature and Collectivity

Abstract

This study aims to analyze the relationship between nature as a biophysical space and collectivity as a social space in the context of the normative and analogical cosmological and political order. In the study where the qualitative research method was used, philosophy and cultural anthropology literature, especially science and political philosophy, were used. Nature, the subject of cosmology, is a biophysical habitat that determines the material conditions and possibilities of human existence. Collectivity, which is the subject of politics, is a social habitat that determines humans' intellectual and action conditions. In this context, cosmology offers theoretical knowledge of nature; politics also offers theoretical knowledge of collectivity. Theoretical understanding of nature and collectivity is not independent of each other and is not the product of paradigmatic thought. This paradigmatic thought is the construction of an individual's search for order in their own existence. Therefore, cosmology and politics emerge as different forms of a paradigmatic theory of order. Accordingly, there is a normative and analogical order relationship between nature and collectivity based on paradigmatic truths and principles. This relationship, which emerges as a dialectic, also has a historical and anthropological dimension. The dialectical, historical, and anthropological dimensions of this relationship are discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Ümit Feyzioğlu, Ağrı İbrahim Çeçen University

    Araştırma Görevlisi Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

References

Ağaoğulları, M. A. (2009). Kent devletinden imparatorluğa (6. Baskı), Ankara, İmge Kitabevi Yayınları.

Akal, C. B. (2019). İktidarın üç yüzü (9. Baskı), Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.

Arnhart, L. (2011). Platon’dan Rawls’a siyasi düşünce tarihi (4. Baskı), (A. K. Bayram Çev.). Ankara.

Arslan, A. (2017). Felsefeye giriş (24. Baskı). Ankara, BB101 Yayınları.

Arslan, İ. (2012). Çağdaş doğa düşüncesi. İstanbul, Küre Yayınları.

Balandier, G. (2016). Siyasal antropoloji (2. Baskı), (D. Çetinkasap Çev.). İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Barnard, A. (2015). Sosyal antropoloji ve insanın kökeni (2. Baskı), (M. Doğan Çev.). İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Bates, D. G. (2009). 21. yüzyılda kültürel antropoloji-insanın doğadaki yeri, (S. Aydın Çev.). İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Benedict, R. (1971). Patterns of culture (6. Baskı). London, Roudledge Paperback.

Bıçak, A. (2014). Evren tasavvuru (2. Baskı). İstanbul, Dergâh Yayınları.

Bıçak, A. (2017). Felsefenin kuruluşu (2. Baskı). İstanbul, Dergâh Yayınları.

Boas, F. (1920). The methods of ethnology, American Anthropologist. 22(4), 311-321.

Cassirer, E. (1980). İnsan üstüne bir deneme, (N. Arat Çev.). İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları.

Cevizci, A. (1999). Felsefe sözlüğü (3. Baskı). İstanbul, Paradigma Yayınları.

Cevizci, A. (2017). Felsefeye giriş (6. Baskı). İstanbul, Say Yayınları.

Collingwood, R. G. (1999). Doğa tasarımı (K. Dinçer Çev.). Ankara, İmge Kitabevi Yayınları.

Demiralp, D. (2015). Antik dönemde felsefe ve sanat. İstanbul, Kozmos Yayınları.

Descola, P. (1996). Constructing natures symbolic ecology and social practice. Natura and society: antropological perspectives, Philippe Descola and Gisli Palsson (Ed.) in (pp 82-103), London, Routledge.

Descola, P. (2013). Doğa ve kültürün ötesinde, (İ. Yerguz Çev.). İsmail Yerguz, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Durkheim, E. (2012). Sosyolojik yöntemin kuralları (3. Baskı), (C. B. Akal Çev.). Ankara, Dost Kitabevi Yayınları.

Dürüşken, Ç. (2021). Antikçağ felsefesi: Homeros’tan Augustinus’a bir düşünce serüveni (5. Baskı). İstanbul, Alfa Basım Yayım.

Eagleton, T. (2005). Kültür yorumları, (Ö. Çelik Çev.). İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Emiroğlu, K. ve Aydın, S. (2003). Antropoloji sözlüğü. Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.

Erdoğan, E. (2009). Aristoteles’ten Newton’a paradigmatik bilim tarihi. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Erdoğan, M. (2021). Siyaset incelemeleri bağlamında felsefe, teori ve ideoloji, Felsefe Dünyası Dergisi,73, 7-24.

Eriksen, T. H. (2009). Küçük yerler derin mevzular: sosyal ve kültürel antropolojiye giriş, (F. Adsay Çev.). İstanbul, Avesta Yayınları.

Günay, M. (2010). Felsefe tarihinde insan sorunu (3. Baskı). Adana, Karahan Kitabevi Yayınları.

Haviland, W. A. (2002). Kültürel antropoloji, (H. İnanç ve S. Çiftçi Çev.). İstanbul, Kaknüs Yayınları.

Hawking, S. (2006). Zamanın daha kısa tarihi, (S. Öğünç Çev.). İstanbul, Doğan Kitap.

Herzfeld, M. (2012). Antropoloji: kültürde ve toplumda teorik uygulama, (B. Toksöz Çev.). İstanbul, Say Yayınları.

Heywood, A. (2016). Siyaset teorisine giriş (7. Baskı), (H. M. Köse Çev.). İstanbul, Küre Yayınları.

Karatani, K. (2017). Dünya tarihinin yapısı: üretim tarzlarından mübadele tarzlarına, (A. Karatay Çev.). İstanbul, Metis Yayınları.

Kuhn, T. S. (2006). Bilimsel devrimlerin yapısı, (N. Kuyaş Çev.). İstanbul, Kırmızı Yayınları.

Kuyaş, N. (2006). Çevirmenin sunuşu, Bilimsel devrimlerin yapısı, (N. Kuyaş Çev.) içinde (ss. 11-59). İstanbul, Kırmızı Yayınları.

Küçükalp, D. (2011). Siyaset felsefesi. İstanbul, Say Yayınları.

Latour, B. (1993). We have never been modern, (translated by Catherina Porter). Massachusetts, Harward University Press.

Lerch, H. (2014). Anthropology as a foundation of cultural philosophy: the connection between human nature and culture by Helmunth Plessner and Ernst Cassirers, Plessner’s philosophical anthropology: perspectives and prospects, Jos De Mul (Ed.) in (pp. 195-210). Amsterdam, Amsterdam University Press.

Levi-Strauss, C. (1969). The elementary structures of kindship, (translated by J. H. Bell and J. R. Von Sturmer). Boston, Beacon Press.

Malinowski, B. (1992). Bilimsel bir kültür teorisi, (S. Özkal Çev.). İstanbul, Kabalcı Yayınevi.

Marx, K. (2011). 1844 elyazmaları-ekonomi politik ve felsefe (4. Baskı), (K. Somer Çev.). Ankara, Sol Yayınları.

Mengüşoğlu, T. (2017). Felsefeye giriş (3. Baskı). Ankara, Doğu Batı Yayınları.

Montesquieu. (2017). Kanunların ruhu üzerine, (B. Günen Çev.). İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Morgan, L. H. (2021). Eski toplum: cilt I, (Ü. Oskay Çev.). İstanbul, İnkılap Kitabevi.

Özbudun, S. ve Uysal, G. (2012). 50 soruda antropoloji. İstanbul, 7 Renk Basım Yayın.

Özbudun, S., Şafak, B. ve Altuntek N. S. (2014). Antropoloji: kuramlar/kuramcılar (4. Baskı). Ankara, Dipnot Yayınları.

Pritchard, E. E. E. (1998). Sosyal antropoloji, (F. Aydın, İ. İnce ve M. Kılıç Çev.). İstanbul, Birey Yayıncılık.

Radcliffe-Brown, A. R. (1931). The present position of anthropological studies, British Association For The Advancement Of Science Report Of The Centenary Meeting (pp. 141-172). London.

Radcliffe-Brown, A. R. (1935). On the concept of the function in social science, American Antropologist, 37(3), 394-402.

Radkau, J. (2020). Doğa ve iktidar: global bir çevre tarihi (2. Baskı), (N. Güder Çev.). İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Randal, J. H. ve Buchler, J. (2014). Felsefeye giriş (3. Baskı), (A. Arslan Çev.). Ankara, Bigbang Yayınları.

Ruby, C. (2012). Siyaset felsefesine giriş, (A. U. Kılıç Çev.). İstanbul, İletişim Yayınları.

Sahakian, W. S. (1997). Felsefe tarihi (3. Baskı), (A. Yardımlı Çev.). İstanbul, İdea Yayınevi.

Sahlins, M. (1974). Stone age economics. Chicago, Aldine Atherton Inc.

Sahlins, M. (1976). Culture and practical reason. Chicago, The University of Chicago Press.

Saran, N. (1992). Antropoloji. İstanbul, İnkılap Kitabevi.

Stevenson, L. (1992). Conception of human nature, Encylopedia of government and politics, Ed. Mary Hawkesworth and Maurice Kogan (Ed.) in (pp. 103-116). London, Routlende.

Stevenson, L. (2005). Yedi insan doğası kuramı, (N. Arat Çev.). İstanbul, Say Yayınları.

Şenel, A. (2001). İlkel topluluktan uygar topluma: geçiş aşamasında ekonomik, toplumsal, düşünsel yapıların etkileşimi (5. Baskı). Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları.

Teber, S. (2010). Doğanın insanlaşması (2. Baskı). Ankara, Say Yayınları.

Türk Dil Kurumu. Çevrimiçi güncel Türkçe sözlük, www.sozluk.gov.tr, (Erişim tarihi 08.02.2022).

Tylor, E. B. (1920). Primitive culture (6. Edition). London, John Murray Albemarle Street Publisher.

Wells, C. (1972). İnsan ve dünyası, (E. Onur Çev.). İstanbul, Remzi Kitabevi.

Whitehead, A. (2017). Doğa kavramı, (S. Çalcı ve S. Köse Çev.). İstanbul, Alfa Basım Yayım.

Wittgenstein, L. (2013). Kesinlik üstüne+kültür ve değer (2. Baskı), (D. Şahiner Çev.). İstanbul, Metis Yayınları.

Wulf, C. (2009). Tarihsel kültürel antropoloji, (Ö. D. Sarısoy Çev.). Ankara, Dipnot Yayınları.

Published

20-05-2024

Issue

Section

Articles

How to Cite

Feyzioğlu, Ümit. (2024). The normative order analogy of cosmology and politics. Turkish Journal of Sense of Place and Urban Studies, 2(1), 36-50. https://doi.org/10.5281/zenodo.11220473